شاپور احسانی راد: شکل گیری جبهه مطالبه گران معیشت و منزلت

شخصی سازی فونت
  • کوچکتر کوچک متوسط بزرگ بزرگتر
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

 

روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۰/۴/۲۹ در مقابل وزرات کشور تجمعی در حمایت از اعتراضات مردمی خوزستان شکل گرفت که می شود آنرا اعلام موجودیت جبهه بزرگ مردمی برای دادخواهی و ظلم ستیزی خواند. من نام این جبهه را "جبهه مطالبه گران معیشت و منزلت" انتخاب می کنم. بی گمان در مسیر برون رفت از وضعیت اسفناک کنونی و ایجاد تغییرات اساسی در کشور، جنبش های اجتماعی اعم از جنبش زیست محیطی، جنبش کارگری، معلمان، زنان، بازنشستگان، بیکاران، دانشجویان و ....، در یک فرآیند طبیعی رشد و اعتلا می یابند.

شرایط ذهنی یعنی درک و تفاهم متقابل بر سر منافع مشترک و شرایط عینی یعنی ضرورت به هم پیوستگی و اتحاد در عرصه عمل با تلاش و سماجت مستمر و سازمان یافته هریک از این جنبش ها و ارتقا آنها به یک جنبش اجتماعی گسترده، که ظهور عینی آنرا در تجمع روز سه شنبه ۱۴۰۰/۴/۲۹ به صورت یک تجمع کیفی بر سر خواسته ها و مطالبات بر حق مردم، در مقابل وزارت کشور شاهد بودیم.

به میدان آمدن چهره های موثر از جنبش کارگری، مادران دادخواه، معلمان و بازنشستگان و فعالین حقوق بشر و ....، که هریک سالها با تحمل درد و رنج، و داغ و درفش و زندان هرگز ذره ای از اهداف انسانی خود‌کوتاه نیامده اند، بصورت نانوشته ای شکل گیری یک جبهه ی مردمی آزادیخواهانه و عدالت طلبانه را نوید می دهد. جبهه ای که میتواند مطالبات، دغدغه ها و آمال و آرزوهای مردم ستمدیده ایران را نمایندگی کند.

امروز با قاطعیت میتوان گفت، کیفیت این تجمع نقطه عطفی در فرایند رشد جنبش مطالباتی و اعتراضی - اجتماعی مردم ستمدیده ایران است. مردمی که هم اکنون آب، نان، کار و شرف و آزادی خود را فریاد می زنند.

بیش از چند دهه است زخم تضادهای طبقاتی، نابرابری های اقتصادی- اجتماعی و جنسیتی و ....، توام با اختناق و فساد سیستماتیک و گسترده در حکومت، چنان رنجی را بر مردم ایران تحمیل کرده که امروز این درد و رنج به نقطه جوش خود رسیده و بر این بستر جنبشهای مختلف اجتماعی را در مسیر هم جوشی تاریخ سازی قرار داده است که در فرایند خود می‌تواند مردم ایران را به سوی شکل دهی به جامعه ای نوین و مبتنی بر آزادی و رفاه رهنمون سازد.

شاپور احسانی راد - زندان تهران بزرگ - سی تیرماه هزار و چهارصد