کارگران ایران ، راهی یک صد ساله برای تشکل یابی مستقل و توده ای

 

 

 

کارگران ایران ، راهی یک صد ساله برای تشکل یابی مستقل و توده ای
در تریبون کارگری، علی دماوندی با ایوب رحمانی ، علیرضا نوایی و ستار رحمانی گفتگو کرده است. گفتگویی که  بخش دوم مباحث مربوط به تشکل یابی مستقل و توده ای کارگران، روند بیش از  یک صد سال تلاش برای تشکل یابی مستقل کارگری ،  به رویکردها در باره  مفهوم استقلال تشکل کارگری ، استقلال از دولت و کارفرما ،‌رابطه با  احزاب سیاسی و مفهوم استقلال در این رابطه ، رابطه تشکل مستقل و قدرت دولتی و... است.

 

 

ویدئوهای دیگر