اصغر کریمی رئیس هیئت اجرائی حزب و اولین برپا کننده کمپین حمایت از کارگران نفت در سال 1375

 

اصغر کریمی رئیس هیئت اجرائی حزب و اولین برپا کننده کمپین حمایت از کارگران نفت در سال 1375

 

ویدئوهای دیگر