تحولات سیاسی جدید ایران

شخصی سازی فونت
  • کوچکتر کوچک متوسط بزرگ بزرگتر
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

بیانیه دفتر سیاسی حزب حکمتیست: اعتصابات کارگری و اعتراضات توده ای دو قلمروی سرنوشت ساز مبارزه انقلابی علیه جمهوری اسلامی است. همزمانی اعتصابات کارگری و اعتراضات توده ای، ادامه دینامیزم خیزش آبان در کیفیت جدیدی است. برخلاف سال ٥٧ امروز با یک جامعه خودآگاه روبروئیم که جنبشی حرکت میکند و نیاز اتحاد را می شناسد. آنچه امروز در جریان است، آغاز دور جدیدی از حضور فعال جنبش سرنگونی جمهوری اسلامی است. اين روند بدون تردید افت و خیز خواهد داشت و میتواند اَشکالِ مختلفى بخود بپذيرد.

تعیین تکلیف با جمهوری اسلامی سوال روز جامعه است
١- جامعه ایران در منگنه بحرانهای فزاینده و لاینحل در اعتراض و اعتصاب است. از کوبیدن رژیم در انتخابات تا امواج اعتصابات کارگری و اعتراضات توده ای، صرفاً نوک کوه یخ پتانسیل قدرتمند اعتراضی در جامعه علیه وضع موجود است. بحران رژيم اسلامى از بنيادى ترين خصوصيات جامعه و اوضاع سياسى ايران ناشى ميشود. امروز این حرف قدیمی ما که رفع این بحران نه فقط در چهارچوب جمهورى اسلامى ممکن نیست بلکه با تعمیق ناگزير آن زمینه ساز سرنگونی خویش را فراهم می آورد، به آگاهی عمومی بدل شده است. سرنگونی خواهی به بستر اصلی سیاست ایران تبدیل شده و مسئله قدرت سیاسی را بعنوان کلیدی ترین سوال روز بجلو رانده است. حزب کمونیست کارگری- حکمتیست برای سرنگونی انقلابی جمهوری اسلامی، کسب قدرت سیاسی و برقراری یک حکومت کارگری، یک جمهوری سوسیالیستی، مبارزه می کند.
٢- یک مشخصه مهم وضعیت کنونی تشدید کشمکش طبقاتی و قطبی شدن سیاست است. در بالا، نیاز بورژوازی حاکم به فشرده شدن و تغییر آرایش سیاسی جهت مواجهه با نخواستن جامعه و مبارزات رو به رشد کارگری است. لذا رئیسی برای اجرای یک پلاتفرم اقتصادی متمایز نیامده است، دوره این حرفها گذشته است، رئیسی چکیده ورشکستگی خامنه ای و ناتوانی نظام اسلامی در مقابل یک جامعه خشمگین و آماده نبرد است. اما سیاست سرکوب و ارعاب، توپ، تانک، مسلسل، دیگر اثر ندارد. رئیسی قبل از اینکه بیان قدرت جمهوری اسلامی باشد، نشان ضعف و بن بست لاعلاج رژیم اسلامی است.
٣- سیاست دولتهای آمریکا و اروپا در قبال رژیم اسلامی، تامین کننده منافع آنی و آتی این دولتهاست. حمایت از اسلام سیاسی در ایران، تلاش برای مذاکره و توافق با جمهوری اسلامی، حضور نمایندگان اتحادیه اروپا در مراسم تحلیف رئیسی جلاد، بدلیل "عدم اطلاع" از کارکرد جنایتکارانه رژیم و شخص رئیسی از جانب دول غربی نیست. منافع و ترجیح سیاست خارجی آنها در منطقه ایجاب میکند که اولا، جمهوری اسلامی را حتی الامکان رام کنند و سرپا نگهدارند. ثانیا،ً از پتانسیل قوی کمونیسم و برابری طلبی در جامعه ایران وحشت دارند. علیرغم اختلافات درون طبقاتی با جمهوری اسلامی، منفعت استراتژیک و طبقاتی دولتهای غربی، آنها را کنار تداوم سلطه حکومت اسلامی سرمایه در مقابل جامعه ای میگذارد که يک حاکميت اسلامى و استثمارگر را بيش از اين تحمل نميکند و عليه آن بپاخاسته است. هر زمان پایان حکومت اسلامی مُسجل شود، همین دولتها و سیاستمداران ریاکار پشت بورژوازی در حاشیه حکومت و اپوزیسیون میروند. اپوزیسیون بورژوائی ایران منتظر این لحظه موعود است.

اعتصابات کارگری - اعتراضات توده ای
دو رکن نبرد سرنوشت ساز
٤- اعتصابات کارگری و اعتراضات توده ای دو قلمروی سرنوشت ساز مبارزه انقلابی علیه جمهوری اسلامی است. همزمانی اعتصابات کارگری و اعتراضات توده ای، ادامه دینامیزم خیزش آبان در کیفیت جدیدی است. برخلاف سال ٥٧ امروز با یک جامعه خودآگاه روبروئیم که جنبشی حرکت میکند و نیاز اتحاد را می شناسد. آنچه امروز در جریان است، آغاز دور جدیدی از حضور فعال جنبش سرنگونی جمهوری اسلامی است. اين روند بدون تردید افت و خیز خواهد داشت و میتواند اَشکالِ مختلفى بخود بپذيرد. جامعه ایران نظر به مشخصات سیاسی و صفبندی طبقات و کشمکشهای جاری، آبستن یک تحول ریشه ای و زیر و رو کننده، یک انقلاب اجتماعی است. جنبش سرنگونی رژیم اسلامی در سیر خود حول افق و راه حل چپ یا افق و راه حل راست پلاریزه میشود. جدال برسر اينکه چه نظامى بايد برجاى رژيم اسلامى بنشيند از هم اکنون در بطنِ مبارزه عليه اين حکومت آغاز شده است و در پى سرنگونى رژيم اسلامى تا تثبيت حکومت بعدى ادامه خواهد يافت. در اين جدال هم اپوزيسيون راست پروغربی و هم جنبش کمونيستى کارگرى شانس عينى پيروزى دارند.
٥- اپوزیسیون راست پروغرب، با شکست تاکنونی پروژه های آلترناتیو سازی و "رژیم چینج" و دوره ای سردرگمی، در کنار جمهوریخواهان و ناسیونالیست اسلامی ها، خود را با اوضاع جدید هماهنگ کرده اند. این نیروها، در هر ترکیبی و تحت هر پرچمی، نمایندگان بورژوازی ایران و اعاده نظم قدیم در دوره سرنگونی هستند. نیروی اینها را نباید دست کم گرفت، طرحهای ارتجاعی آنها را باید به شکست کشاند و منزوی کرد.
٦- جنبش کمونیستی کارگری تنها جنبشی است که با آمال و آرزوهای توده های میلیونی کارگران و مردم خواهان برابری و رفع تبعیض خوانائی دارد و به رادیکالیسم اجتماعی، به حضور گسترده طبقه کارگر، به برابری طلبی و آزادیخواهی، به سکولاریسم و ضد اسلامی بودن جامعه متکی است. حزب کمونيست کارگرى - حکمتیست تلاش میکند که جنبش کنونى برای سرنگونى انقلابی رژیم اسلامی، حلقه اى در يک انقلاب عظيم اجتماعى براى برقرارى يک نظام سوسياليستى در ايران باشد.

خط مشی تاکتیکی ما در دوره حاضر
٧- در این دوره حزب حکمتیست همگام با رهبران کارگری رادیکال و سوسیالیست و پیشروان اعتراضات توده ای، در نقشه ای هماهنگ و هدفمند برای گسترش اعتصابات کارگری و اعتراضات توده ای در سراسر ایران همه توان خود را بکار میگیرد. برای متحد و همگام کردن مبارزات کارگری و توده ای با اتکاء به شبکه مبارزاتی به هم مرتبط فعالین جنبش کارگری و جنبش توده ای، همه ظرفیتهای سیاسی و تشکیلاتی خود را بکار میگیرد. اعتصابات کارگری و اعتراضات توده ای در پیکره ای واحد و هماهنگ، میتوانند قدم به قدم تناسب قوا را به نفع خود تغییر دهند و حول پلاتفرم و معنای سرنگونی انقلابی جمهوری اسلامی و از جمله خواستها و شعارهای "آزادی، برای، رفاه همگانی" و "معیشت، سلامت، واکسیناسیون" بمیدان بیاید.
٨- یک اولویت فوری حزب ما و فعالین کمونیست در این دوره اقدام به برپائی مجامع عمومی منظم و برپائی شوراها در مراکز کار و در محلات است. مراکز کار به عنوان مکان شکلگیری اعتصابات و محلات شهرها به مثابه مکان شکل گرفتن اعتراضات شهری، بسترهای بسیار مساعدی برای ایجاد و گسترش جنبش مجامع عمومی و شورایی هستند. حزب حکمتیست فعالین کارگری و کمونیست را در مراکز کار و محلات به ایجاد و گسترش مجامع عمومی و سازمانیابی شورایی فرامیخواند.
٩- شوراها امروز ابزار تشکل و اتحاد و بسیج کارگران و توده مردم و از ارگانهای قیام در جدال برای سرنگونی هستند. تلاش ما اینست که دولت برآمده از قیام دولتی انقلابی باشد که نیروی طبقه کارگر را برای تداوم انقلاب و حرکت بیوقفه برای خلع ید سیاسی و اقتصادی از بورژوازی و پیشروی بسوی ایجاد سازمان سوسیالیستی نوین جامعه رهنمون شود.
١٠- حزب کمونیست کارگری حکمتیست کارگران کمونیست و رهبران عملی کارگران را به ایجاد سنگرهای کمونیستی، به متحزب شدن در مبارزه جاری برای سرنگونی جمهوری اسلامی و برقراری یک جامعه آزاد، خوشبخت و مُرفه سوسیالیستی فرامیخواند. حزب حکمتیست ظرف اعتراض رادیکال کارگری و مبارزه انقلابی است. کارگران، کمونیست ها، زنان و مردان آزادیخواه و برابری طلب، جوانان انقلابی! این حزب شماست، به حزب تان بپیوندید!
مصوب دفتر سیاسی باتفاق آرا
٢٣ مرداد ١٤٠٠ - ١٤ اوت ٢٠٢١

نشست دفتر سیاسی حزب حکمتیست برگزار شد
روزهای شنبه و یکشنبه ٢٣ و ٢٤ مرداد ١٤٠٠ برابر با ١٤ و ١٥ آگوست ٢٠٢١ جلسه دو ماهه دفتر سیاسی حزب کمونیست کارگری - حکمتیست با حضور اعضای دفتر سیاسی، رفقا حسین مرادبیگی (حمه سور)، جمال کمانگر دبیر کمیته مرکزی، نادر شریفی و اسماعیل ویسی دبیران تشکیلات خارج و ستاد تبلیغ حزب برگزار شد.
دستور مصوب دفتر سیاسی عبارت بود از: ١- گزارش و ارزیابی ٢- اوضاع سیاسی ایران، ارزیابی از تحولات اخیر ٣- اولویتهای رهبری حزب در دوره متحول پیش رو ٤- اولویت های سیاست حزب در کردستان ٥- قرار و قطعنامه ٦- انتخابات.
سیاوش دانشور در دستور گزارش با گرامیداشت یاد رفیق مصطفی قادری که در فاصله دو نشست دفتر سیاسی درگذشت، مبحث را آغازکرد. بحث گزارش اساسا روی مسائل عمده مبارزات جاری در ایران و بررسی سیاستها و شیوه برخورد حزب متمرکز بود و به سیاست و اقدامات حزب در قبال انتخابات رژیم، برآمد اعتصابی و اعتراضات توده ای، مسائل گرهی جامعه و مجاری بروز اعتراضات سرنگونی طلبانه، چشم انداز روند اوضاع و جهت و تمرکزی که حزب داشته و باید دنبال کند، مجموعه ای از اقدامات تشکیلاتی و پیگیری اجرای سیاستهای مصوب حزب، وضعیت بغرنج و متحول افغانستان و اهمیت اتخاذ سیاستی که ما داشته ایم اشاره کرد. مسئول کمیته های داخل، کردستان، خارج، رفقا رحمان حسین زاده، صالح سرداری و نادر شریفی، مسئولین حزب در شورای همکاری، عرصه مسئله زن، مالی، تی وی و ستاد تبلیغات؛ رفقا سعید یگانه، پروین کابلی، ملکه عزتی، سیوان کریمی و اسماعیلی ویسی نیز گزارشهای تکمیلی به نشست ارائه دادند. جلسه دفتر سیاسی در ارزیابی از اقدامات و سیاستهای دنبال شده مجموعاً ارزیابی مثبتی داشت و درعین حال تاکید داشت علیرغم شرایط سخت کرونائی، ایران دو ماه داغ و مهمی را از سر گذراند و با اینکه سیاستها و تاکتیکهای حزب مربوط و درست بودند اما سطح ابراز وجود سیاسی و پاسخگوئی به مسائل هنوز جوابگوی نیازها و شرایط خطیر کنونی نیست و باید بسرعت رفع شود. در بحث گزارش همینطور نکات سیاسی و سبک کاری مختلفی در باره روش برخورد حزب به مسائل جامعه و حکومت، سوالات جنبش کارگری و مسائل تاکتیکی اشاره شد، بر آمادگی بیشتر و سرعت عمل رهبری حزب درعین حفظ اتحاد و انسجام، بر آزاد شدن نیروی واقعی حزب و درگیر شدن بیشتر در قلمروهای کلیدی از جمله جنبش کارگری تاکید داشت.
مبحث "اوضاع سیاسی ایران و ارزیابی از تحولات اخیر" و بیانیه پیشنهادی را سیاوش دانشور به جلسه معرفی کرد. نشست روی مبانی تحلیلی ما از اوضاع سیاسی و روند اوضاع، سیاستهای کمونیستی در قبال این اوضاع و وظایف حزب دیدگاه روشن و دخالتگرانه ای داشت و روی جوانب مختلف سند ارائه شده پیشنهادات و ملاحظات خود را طرح و وارد کرد. بیانیه اوضاع سیاسی باتفاق آرا به تصویب دفتر سیاسی رسید.
مبحث "اولویتهای رهبری حزب در دوره متحول پیش رو" را رحمان حسین زاده به نشست معرفی کرد. این بحث و نکات آن روی ایجاد آمادگی و نیازهای مبرمی که پیش روی مبارزه سیاسی و حزبی در اوضاع متحول کنونی وجود دارد و پاسخ به آنها تاکید دارد. سند ارائه شده به اتفاق آرا تصویب شد.
مبحث "اولویتهای سیاست حزب در کردستان" را صالح سرداری به نشست ارائه داد. این بحث در چهارچوب سیاست ما در کردستان روی پروژه ها و اقداماتی مشخص در صحنه سیاسی کردستان از جمله تقابل چپ و راست تاکید داشت. نشست ضمن موافقت با چهارچوب بحث، ملاحظات و تاکیدات ضروری را مطرح کرد. این سند نیز با اکثریت آرا و یک رای ممتنع تصویب شد.
در مبحث قرار و قطعنامه از میان قرارهای ارائه شده چند قرار داخلی جهت ابراز وجود سیاسی موثرتر رو به بیرون و تحکیم مکانیزمهای رهبری و تشکیلات به تصویب رسید که توسط هیئت اجرائی منتخب به ارگانهای ذیربط ابلاغ میشود.
نشست دفتر سیاسی همراه بود با تحولات سریع در افغانستان و معامله کثیفی که یک جامعه و مردم را تحویل طالبان این نیروی از گور برخاسته میدهد. دفتر سیاسی پیامی به مردم ستمدیده افغانستان صادر کرد که طی آن ضمن اعلام همبستگی و همدری، مردم افغانستان را به مقابله با حاکمیت و سلطه طالبان فرامیخواند.
نشست دفتر سیاسی همینطور روی قتل عام مردم توسط جمهوری اسلامی و خامنه ای با پاندمی کرونا صحبت کرد و در این زمینه پیامی صادر کرد. این پیام خامنه ای و سران رژیم را مسئول قتل عام آگاهانه و جمعی مردم میداند و خواهان محاکمه این جنایتکاران است.
در مبحث انتخابات سیاوش دانشور باتفاق آرا به ریاست دفتر سیاسی انتخاب شد. همینطور جلسه دفتر سیاسی رفقا پروین کابلی، رحمان حسین زاده، سعید یگانه، صالح سرداری و عبداله دارابی را باتفاق آرا بعنوان اعضای هیئت اجرائی دفتر سیاسی انتخاب کرد.
دفتر سیاسی حزب کمونیست کارگری ایران – حکمتیست
٢٨ مرداد ١٤٠٠ - ١٩ اوت ٢٠٢١