نسرین رمضانعلی: سهم مردم خوزستان از زندگی

شخصی سازی فونت
  • کوچکتر کوچک متوسط بزرگ بزرگتر
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

سهم مردم خوزستان از زندگی؛ بی آبی؛ فقر؛ نابرابری و گلوله مصاحبه رو در رو با نسرین رمضانعلی

 

 

July 22, 2021 9:47 pm 10 KB
From:
Mahmood Ahmadi
To:
Azadi B, Iran Tribune (3 more)
https://youtu.be/-VD1no4eKlo
http://www.wpiran.org/
https://rowzane.com/index.php
tel:416-9539750