شوراـ استکهلم: تظاهرات شنبه ۲۴ جولای

شخصی سازی فونت
  • کوچکتر کوچک متوسط بزرگ بزرگتر
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

شورا ـ استکهلم : بیشماران، گرسنگان، تشنگان، صاحبان درد مشترک، به خیل عظیم کارگران می پیوندند. ایران سراسر اعتراض وخشم میشود وعنقریب، چاره جویان سرکوب بیچاره میشوند. اسلحه وسرکوب بحالشان دیگر مفید نیست.شهر ها یکی پس از دیگری بپا میخیزند وآنچه که از آنها دریغ شده است بزور میگیرند. اگرچه حق گرفتنی است اما هیچوقت به اندازه امروز امکان بزیر کشیدن طبقه حاکم وتحقق مطالبات واحقاق حقوق از دست رفته دستیاب نبوده است امکانی که در شرف گسترش است وطبقه حاکم را به رعشه انداخته است.

آلترناتیو سازان از قماش دوران گذار وسلطنت در مقابل آلترناتیو کارگری مشابهات ووعده هایشان با جمهوری اسلامی وسرمایه داران ریز ودرشت برملاشد ورنگ باختند.
فرخنده باد روزی که ما پیروز شویم، بر سرنوشت خویش حاکم شویم و ریشهً استثمار، ارتجاع و انقیاد را بر کنیم. ما بدون پرده پوشی از اهداف خود سخن میگوییم تا سرمایه داران ودولت متبوعشان برخود بلرزند. معنای آنچه امروز در ایران اتفاق میافتد نمی تواند چیزی غیر از این باشد. رژیم فلاکت زده جمهوری اسلامی علیرغم کشتار های گسترده وغیر قابل مقایسه با جنایتکار ترین حکومت ها در تاریخ مستاصل وبیچاره در بن بستی قرار گرفته که قتل عام ها هم کمکش نکرده و نمی کنند. آنچه امروز باید به آن بیاندیشیم اینست که این رنج ها که مارا به خیابان وجلوی گلوله میفرستد واین چرخه کشتار باید پایان یابد وراه پیروزی در اتحاد و همکاری حول اهدافمان است . نه خوزستان ونه کردستان یا بلوچستان و.... هیچ اعتراضی نباید تنها بماند .با همه توان در خارج وداخل باید به کمک همدیگر بشتابیم .شورای استکهلم با همه توان ومثل همیشه سعی میکند چهره جنایتکار جمهوری اسلامی وسرکوب های وحشیانه اش را نزد مردم آزادیخواه سوئد افشا و منزوی تر کند..
تظاهرات شنبه ۲۴ جولای ساعت ۱۲ مدبوریارپلاتسن ـ استکهلم
همراه با نیروهای چپ وکمونیست و آزادیخواه ایرانی وسوئدی
پر توان باد مبارزات کارگران وتوده های زحمتکش در شهر های مختلف ایران.
زنده باد آزادی ، زنده باد سوسیالیسم
نابود باد جمهوری سرمایه داری اسلامی ایران
شورا ـ استکهلم ۲۲ جولای ۲۰۲۱