اعلامیه شورای همکاری نیروهای چپ و کمونیست علیه حضور سلفی-داعشی ها درکردستان

شخصی سازی فونت
  • کوچکتر کوچک متوسط بزرگ بزرگتر
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

در دفاع ازآزادی و امنیت مردم
در یک ماه گذشته جریانات سلفی-داعشی در شهرهای کردستان در سایه امن حاکمیت سیاه جمهوری اسلامی دست به ارعاب و قمه چرخانی و اذیت و آزارشهروندان به بهانه ماه رمضان ، ومشروب خواری زده اند.در ادامه این تحرکات، روزیکشنبه دوم خرداد جمعی ازاین آدمهای منفورو مرتجع به سبک داعشی های موصل و رقه ،سوار بر موتوربا قمه و خنجروبا شعار الله اکبردریکی از محلات معروف شهر سنندج "حاجی آباد" حضورپیداکرده وبه بهانه بی حجابی یک زن ،دست به عربده کشی می زنند.

حضوراین مرتجعین ، با تعرض متقابل ،جواب قاطع و درخوری از مردم گرفته و آنان را فراری داده اند.مردم در سنندج همچون مردم مبارز محله دارسیران در شهر مریوان مرتجعین و اوباشان اسلامی را به عقب رانده اند.
مردم در شهرهای کردستان در ۴۲ سال گذشته علاوه بر تحمل مصائب و مشقات ناشی از حاکمیت سیاه جمهوری اسلامی،جنایات مکتب قرآنی وابسته به"مفتی زاده"سلفی ها ،داعشی ها و طالبانها را درکردستان ،سوریه و عراق و افغانستان رادیده و تجربه کرده اند . اینها جریانات تروریستی ، ضد جامعه ، ضد مدنیت و ضد آزادی هستند که به تجربه ثابت شده هر جا که حضورپیدا کرده و قدرت گرفته اند با قمه و شمشیر و اسلحه بر مردم حاکمیت کرده و زندگی را برآنان سیاه کرده اند.در واقع سلفی ها، کپی جریان ارتجاع اسلامی شیعه اند، که در اشکال کوناگون از جمله اسید پاشی به زنان،تعرض به زنان تحت عنوان بی حجابی و تعرض به همه مظاهرآزادی و سبک زندگی مردم عمل می کنند.دولت جمهوری اسلامی- داعش ، نماینده سیاسی و حکومتی این فرهنگ و کنش ارتجاعی-اسلامی اند.
در شرایطی که مردم درسراسرایران در مقابل تحمیل فقر و فلاکت و زور گویی و استبداد اسلامی دست به اعتراض و مبارزه زده اند واین اعتراض و نارضایتی و نفرت از رژیم اسلامی هر روزبیش از پیش گسترش می یابد، در کردستان جمهوری اسلامی با آزاد گذاشتن دست هم کیشان "آتش به اختیار"سلفی-داعشی ، این موقعیت را برای آنان به وجود آورده تا ضدیتشان را با نمودهای آزادی وانسانیت ، و مقابله با اعتراض و نارضایتی مردم و تهدید فعالین و نیروهای آزادیخواه و سوسیالیست به نمایش بگذارند.
تردیدی نیست که با اوجگیری اعتراض و نارضایتی وگسترش مبارزه کارگران و زحمتکشان ،رژیم جمهوری اسلامی،برای مقابله با مردم نه تنها در کردستان ،که در سراسر ایران ازنیروها و جریانات مرتجع و ضد انسانی همچون سلفی های داعشی برای سرکوب نارضایتی مردم استفاده خواهد کرد. به همین منظوراست که امروز در شهرهای کردستان جریانات سلفی و مرتجع با قمه و شمشیربدون مزاحمت و دخالت دستگاههای امنیتی رژیم، زندگی و آسایش مردم را تهدید می کنند.
شورای همکاری نیروهای چپ و کمونیست حضورنیروهای سلفی -داعشی را خطرجدی برای زندگی امروزو فردای مردم در شهرهای کردستان و سایر شهرهای ایران می داند و بر این باور است که باید با تمام توان سد محکمی در مقابل تحرکات و تعرضات مرتجعین اسلامی ایجاد کرد.در کردستان نیروهای کمونیست و انقلابی و مردم مبارزو آزادیخواه سابقه درخشانی در مقابله با ارتجاع اسلامی ازهر نوع آن داشته و لازم است که دست در دست هم،ضمن افشای چهره و ماهیت و عملکرد ضد انسانی وضدآزادی شاخه های مختلف این جریانات مرتجع ،صف محکم مبارزاتی درمقابل تهدیدات سلفی -داعشی در دفاع ازآزادی و امنیت مردم ایجادکرد.شورای همکاری نیروهای چپ و کمونیست در کنارمردم کردستان وعلیه ارتجاع سلفی خواهد بود وضروری می داندکه برای مقابله با حضورآنان درمحلات و محیط زندگی مردم ،جوانان مبارز و انقلابی با کمک مردم دست به خود سازماندهی وایجاد شبکه های مبارزاتی علیه سلفی های مرتجع بزنند وهر نوع تحرک و تهدیدی را از آنان سلب کنند.
سرنگون باد رژیم سرمایه داری جمهوری اسلامی!
زنده باد آزادی ، زنده باد سوسیالیسم
۷خرداد ۱۴۰۰-۲۸ مه ۲۰۲۱
امضاها:اتحاد فدائیان کمونیست،حزب کمونیست ایران،حزب کمونیست کارگری-حکمتیست، سازمان راه کارگر،سازمان فدائیان اقلیت، هسته اقلیت