رحمان حسین زاده: اتهام اثبات نشده: حمید تقوایی باید پاسخ دهد؟

شخصی سازی فونت
  • کوچکتر کوچک متوسط بزرگ بزرگتر
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

یکبار دیگر مباحثات متعددی، له یا علیه مبارزات مهم کارگران هفت تپه و فعالین آن و مربوط به آینده این مجتمع بزرگ کارگری در جریان است. در این یادداشت کوتاه بررسی مباحث کنونی را لازم نمی بینم. به ویژه در این رابطه در شماره اخیر نشریه کمونیست هفتگی (شماره ۵۹۹) ، نشریه مرکزی حزب ما، مقاله مفصل و مستدل رفیق سیاوش دانشور، نظرم را در مورد این اتفاقات نمایندگی میکند. اما آنچه من را ملزم میکند، این : یادداشت کوتاه را بنویسم و در این موضوع دخالت کنم،

مقابله کردن با یک مورد خاص از روشی به شدت ناسالم و مخرب در فضای مباحثات سیاسی و در این مورد علیه فعالین کارگری در هفت تپه است. به بهانه حضور دو نفر از نمایندگان کارگران هفت تپه (خنیفر و چشمه خاور) در سالن جلسه ای آذین شده به بنر رئیسی جنایتکار عده ای فرصت را غنیمت شمرده، فضای به شدت ناسالمی علیه این دو فعال کارگری و بعضا کل مبارزات کارگران هفت تپه راه انداخته اند. البته خوشبختانه این فضا سازی ناسالم با نوشته های با ارزشی از جانب تعدادی از فعالین چپ و کمونیست و منصف، از جمله رفقای حزب ما پاسخ گرفته است. آنچه از نظر من مجددا تاسف بار است، در این رویداد باردیگر رهبری حزب کمونیست کارگری ایران و دررأس آنها حمید تقوایی به سکاندال دیگری در غلطیده است. مسئله این نیست که حمید تقوایی در برنامه “خط رفاه” تلویزیون حزبشان مواضع به شدت راست روانه و غیر مسئولانه و قابل نقد جدی اتخاذ کرده، بلکه در این مصاحبه اتهام، و به معنای دقیق کلمه اتهام زمختی را متوجه دو فعال کارگری محمد خنیفر و مسلم چشمه خاور کرده است. هیچ درجه از اشتباه احتمالی این دوفعال کارگری در مذاکره و دیدارشان در تهران ، نمیتواند مجوز اتهام زنی، آن هم اثبات نشده علیه این دوفعال کارگری و یا هر فرد و شهروند دیگری باشد. حمید تقوایی در پاسخ مصاحبه کننده میگوید:

“منتهی اتفاقی که افتاده، افرادی که گفتی، خنیفر و چشمه خاور، رفتند در ستاد رئیسی و عضو آن ستاد شدند و نابخشودنی است. …و در ادامه میگوید، “دوفعال کارگری بروند جلو و بگویند، بیایید به رئیسی رأی بدهید، این خاک پاشیدن در چشم نه فقط کارگران بلکه کل مردم است و مردم نمی بخشند”

دقت کنید، اینجا بحث “عضویت آن دو نفر در ستاد رئیسی و تبلیغ آنها که بیایید به رئیسی رأی بدهید” به عنوان احکام و فاکت مطرح شده است. تا آنجا که شخصا و با دقت مسئله مذاکره خنیفر و چشمه خاور را در تهران و اتفاقات و مباحثات بعد از آن و تا لحظه نوشتن این یادداشت ( صبح یکشنبه سیزدهم ژوئن) را تعقیب کردم، هیچ جایی و هیچکس حتی از میان مخالفان و مغرضان کارگران هفت تپه، نتوانسته اند ادعا کنند که “این دو نفر عضو ستاد رئیسی شدند و آنها گفته باشند، بیایید به رئیسی رای بدهید” این حکم و اتهام اثبات نشده لیدر حزب کمونیست کارگری ایران، علیه این دو فعال کارگری است.

رعایت ابتدایی ترین موازین فضای سالم سیاسی و اولیه ترین پرنسیب سیاسی و اخلاقی حکم میکند که حمید تقوایی این احکام و اتهاماتی را که علیه خنیفر و چشمه خاور مطرح کرده به اثبات برساند. در صورت اثبات “عضویت این دو نفر در ستاد رئیسی و تبلیغ برای کسب رای به نفع رئیسی جنایتکار”، واضح است، قبل از همه کارگران هفت تپه با این دو نماینده خود باید تکلیف کنند. اما در صورت اثبات نشدن این اتهامات سنگین، حمید تقوایی لازم است این گفته ها و اتهامات خود را پس بگیرد و از کارگران هفت تپه و خنیفر و چشمه خاور پوزش بخواهد.

به نظرم وظیفه نیروهای چپ و کمونیست و فعالین کارگری و سوسیالیست و مبارزین سیاسی با پرنسیب است، با طرح نظر و فشار اصولی خود رهبری حزب کمونیست کارگری و شخص حمید تقوایی را در این مورد پاسخگو کنند.

یکشنبه سیزدهم ژوئن ۲۰۲۱