سخنرانی بابک یزدی در نیویورک در مقابل سازمان ملل در اعتراض به حضور رئیسی جلاد. 19 سپتامبر 2023

 

 

سخنرانی بابک یزدی در نیویورک در مقابل سازمان ملل در اعتراض به حضور رئیسی جلاد. 19 سپتامبر 2023

 

 

 

 

ویدئوهای دیگر