سخنرانی امان کفا از رهبری حزب حکمتیست (خط_رسمی) در کانون همبستگی با مبارزات انقلابی مردم ایران- سوئد

ویدئوهای دیگر