پلنوم 55 کمیته مرکزی حزب-تحولات اخیر در کردستان-خالد حاج محمدی دبیر کمیته رهبری حزب حکمتیست(خط رسمی)

پلنوم 55 کمیته مرکزی حزب-تحولات اخیر در کردستان-خالد حاج محمدی دبیر کمیته رهبری حزب حکمتیست(خط رسمی)

Radio

ویدئوهای دیگر