حمید تقوائی: تاثیر اعتصابات بر خیزش سراسری بر علیه جمهوری اسلامی