.
دوشنبه ۲۷ آبان ۱۳۹۸.
امروز:
Nov 18 2019.
برابر با

 ارسال مطلب به ایران تریبون

matlab@iran-tribune.com

منتخب ایران تریبون

نشریات

سه شنبه, 16 مهر 1398 ساعت 01:50

حزب حکمتیست–خط رسمی: تاریخ در عراق ورق می خورد!

 
در روزهای اخیر، میلیون ها کارگر و زحمتکش و جوانان بیکار شهرهای عراق از بصره تا بغداد بپا خاسته و حاکمیت قومی، مذهبی و میلیشیایی عراق را نشانه گرفته است. 
 
خیزش میلیونی زحمتکشان و محرومان عراق برای رفاه، تامین معیشت و کوتاه کردن دست مافیای سیاسی، نظامی و اقتصادی عراق و حکومت میلیشیایی قومی-مذهبی و علیه حاکمیتی است که بیش از دو دهه است که نان و معیشت و آزادی مردم زحمتکش را گرو گرفته است. طبقه کارگری که به جنایتکارانه ترین شیوه استثمار شده و از ابتدایی ترین حقوق و آزادی تشکل مستقل محروم گشته، مردمی که فاقد ابتدایی ترین امکانات رفاهی و معیشتی و بهداشت و درمان و اموزش و امنیت و آزادی اند، برای آزادی، امنیت به میدان آمده اند.
 
خیزش مردم عراق علیه فساد مالی، برای رفاه، آزادی و رهایی از ترور و ستم و سرکوب، برگ جدیدی از تاریخ این کشور را گشوده است. این خیزش، آغاز پایان حاکمیت میلیشیایی و مافیایی سران احزاب قومی و مذهبی و غارت داراییهای جامعه و تحمیل فقر و گرسنگی به میلیون ها خانواده محروم جامعه عراق است. 
 
اولین و فوری ترین تاثیر و نتیجه خیزش زحمتکشان عراق، گوشمالی محکم حکومت عادل المهدی و متحدین جنایتکارش است که دیگر نمی توانند کمافی السابق به دزدی و غارت و فساد خود ادامه داده و به  آزادی و امنیت ومعیشت و زندگی مردم دهن کجی کنند!
 
خیزش مردم عراق نشان داده است که حاکمان در عراق نمی توانند مثل سابق به حکومت خود ادامه دهند و کارگران وزحمتکشان عراق هم نمی خواهند تحت چنین حاکمیتی زندگی کنند. تاریخ به عقب بر نمی گردد.
 
تلاش جریانات مذهبی برای استفاده از این موقعیت به نفع رقابتهای خود، تبدیل آن به اهرم فشار در تقابلهای دول ارتجاعی منطقه و یا گرفتن امتیاز بیشتر در تقسیم قدرت، فاقد صلاحیت و مشروعیت و مطلقا بی ربط به  خواستهای اعتراض میلیونی زحمتکشان عراق  و منفعت آن ها است. 
 
حکومت میلیشیایی و نامشروع عراق با ترور و کشتار و زخمی کردن شمار زیادی از مردم بپاخاسته نشان داده است که نه فقط توانایی تامین معیشت مردم و آزادی و امنیت جامعه را ندارد، بلکه تداوم حیات خود را در سرکوب و کشتار وارعاب می بیند. حمله وحشیانه آنها به اعتراض مردم بپاخواسته و صدها کشته و هزاران زخمی و دستگیری تعداد وسیعی از معترضین بیان این حقیقت است.
 
مردم زحمتکش عراق علیه کلیت نظام قومی و مذهبی و عشیره ای و مافیایی بپا خاسته است. تامین خواستها و پیروزی مردم معترض در گرو اتحاد و سازمان یابی، تامین رهبری کمونیست ها، سوسیالست ها و رهبران آزادیخواه و برابری طلب با برنامه و افق حاکمیت شوراهای کارگری و مردمی است.
 
حزب حکمتیست (خط رسمی) بهمراه طبقه کارگر و زحمتکشان ومحرومان ایران، حمایت بیدریغ خود را از زحمتکشان بپاخاسته عراق اعلام و کشتار و سرکوب مردم گرسنه و بی حقوق و تحت ستم را محکوم می کند. طبقه کارگر و زحمتکشان ایران که خیزش دیماه ٩٦ و اعتصابات قدرتمند کارگران صنعتی علیه جمهوری اسلامی را پشت سر دارند، خیزش مردم محروم عراق را بخشی از مبارزه خود می دانند. 
 
خیزش دیماه ٩٦ در ایران و خیزش کنونی میلیونی توده های زحمتکش عراق توازن، قوای جدیدی را در ایران و عراق به نفع  طبقه کارگر و مردم زحمتکش و علیه دولتهای این دو کشور در منطقه بوجود آورده است. 
 
این توازن باید به نفع طبقه کارگر تعیین تکلیف شود. این کار بر دوش کمونیسها در ایران و عراق است.
 
حزب حکمتیست – خط رسمی
٦ اکتبر ٢٠١٩ (١٥ مهرماه ٩٨)
 
با تشکر
دبیرخانه حزب حکمتیست (خط رسمی)
 
حزب کمونیست کارگری - حکمتیست (خط رسمی)
 
ارتجاع در محاصره میلیون ها مردم محروم
از بصره و بغداد و سلیمانیه تا تهران و خوزستان و لردگان!  
 
انفجار اعتراضی مردم محروم در عراق علیه فقر و فلاکت و حاکمیت دست ساز باندهای ارتجاعی قومی و مذهبی، که بیش از بیست سال است مردم در عراق را به فقر و محرومیت و بیکاری و بی افقی برای یک زندگی انسانی کشانده اند، مستقیما دخالت و حضور جمهوری اسلامی ایران را، نشانه گرفته است! گفته میشود که سفارت جمهوری اسلامی در بغداد توسط مردم معترض مورد حمله قرار گرفته است و رویارویی مردم با قدرت حاکم، مستقیما به رویارویی با دستجات مسلح متکی به جمهوری اسلامی، حشدالشعبی و .. کشیده شده است. مردم عراق خواهان کوتاه شدن دست جمهوری اسلامی ایران از عراق و همراه با آن خواهان به زیر کشیدن دولت المهدی هستند.  بیش از بیست سال حاکمیت باندهای مرتجع قومی و مذهبی در عراق، با شراکت مسقیم ارتجاع اسلامی ایران و جمهوری اسلامی، مردم عراق را به فقر و محرومیت و آینده تاریک محکوم کرد و عراق را بیش از پیش به  میدان تخاصمات و رقابت های مرتجع ترین قطب های منطقه ای و جهانی تبدیل کرد.   اعتراضات وسیع و تعرضی مردم عراق برای معیشت و رفاه و یک زندگی انسانی، سوت پایانی بر سیر باطلاقیزه شدن عراق است. این آغاز به میدان آمدن قدرت و نیروی دیگری در معادلات عراق است. این اعتراضات، در کنار اعتراضات مردم در کردستان عراق، بار دیگر نشان داد که جوامع بشری، تنها جولانگاه قدرت نمایی نیروهای مرتجع حاکم در آمریکا و اروپا و ایران و عربستان و ترکیه و .. نیست.   از بغداد تا تهران، از خوزستان تا بصره، از لردگان تا سلیمانیه و .. نشان میدهد که ورق بر میگردد! نوبت ابراز قدرت و ابراز وجود محرومین است!  حضور و دخالت مستقیم سیاسی - نظامی جمهوری اسلامی ایران و شراکت مستقیم در شکل دادن به حاکمیت دستجات قومی و مذهبی، که امروز به حق مورد اعتراض و سیع مردم در عراق است، دخالتی است که هرگز نه تنها حمایت مردم در ایران را همراه خود نداشت، که همواره مورد اعتراض وسیع مردم در ایران بوده است.  به این حضور و دخالت امروز، نه توسط قدرت های مخرب و ارتجاعی دیگر چون ناتو و آمریکا و ترکیه و عربستان و سایر رقبا مرتجع، که توسط شورش میلیونی مردم عراق ، ایست داده شده است. این خواست میلیونی مردم در ایران نیز هست!  دخالت جمهوری اسلامی ایران در عراق، علاوه بر نتایج فاجعه بار آن برای مردم در عراق و کردستان عراق، همیشه یک رکن دامن زدن به و تعمیق کینه و نفرت قومی و ملی و مذهبی بین شهروندان در عراق و ایران، در کردستان عراق، بین مردم فقر زده و محروم، بین طبقه کارگر، در هر دو کشور بوده است.   جمهوری اسلامی ایران، بعنوان قدرت مخربی که زندگی و رفاه و امنیت مردم در ایران و عراق، و در کردستان عراق، و در خود ایران را گرو حفظ نظام خود کرده است، در منزل هم، در محاصره محکومین است.  از تهران تا خوزستان و لردگان و شوش و اراک و اصفهان و .. در سراسر ایران، در منگنه محاصره محرومینی است که هر روز برای ابتدایی ترین خواست هایش، حقوق های معوقه، بیکاری، فقر، سلامت، بهداشت و درمان و محیط زیست، و.... مورد تعرض قرار میگیرد.   مردم در عراق و ایران، نه تنها دشمنی با هم ندارند، که هم سرنوشت و در جدال با ارتجاع در منطقه  و در جامعه خود، هم سنگر اند.    حزب حکمتیست (خط رسمی)، در این جدال خود را در کنار مردم در عراق و در کردستان عراق، در کنار طبقه کارگر عراق می داند و این جدال را جدال خود میداند.   جمهوری اسلامی ایران، به حق مورد نفرت مردم در عراق است! جمهوری اسلامی ایران، به حق مورد نفرت مردم در ایران است! این ارتجاع امروز توسط مردم معترض در هر دو کشور، توسط جنبش کارگری و جنبش برای رفاه و آزادی و امنیت ،  در محاصره قرار گرفته است. نباید اجازه داد حلقه محاصره را بشکند و با استفاده از باندهای مرتجع قومی و
مذهبی و یا فرصتی که دخالت قدرت های منطقه ای و بین المللی میتواند برایش بوجود بیآورد، این محاصره را بشکند!
 
نباید به باندهای مافیای قومی و مذهبی که با پول و اسلحه قدرت های منطقه ای و جهانی تجهیز میشوند، امکان دخالت داد.   کمونیسم در کردستان عراق و در عراق، یک واقعیت غیرقابل انکار است. پیشروان کمونیست، چپ و سوسیالیست در عراق، باید و میتوانند سکان این اعتراضات خود به خودی را بدست بگیرند و آن را، نه تنها با عقب زدن جمهوری اسلامی ایران، که با به زیر کشیدن حکومت قومی و مذهبی و دستجات و باندهای حاکم، و با فراهم کردن شرایط بیشترین ازادی های سیاسی و مدنی، آزادی عقید و بیان و اجتماعات و اعتصابات، با بیرون کشیدن رفاه و معیشت مردم از چنگال باندهای حاکم، و با متشکل و متحد کردن طبقه کارگر و مردم محروم در ارگان های اعمال حاکمیت خود، خلا قدرت در فردای سرنگونی  را با قدرت خود پرکنند! 
 
 زنده باد اتحاد و هم سرنوشتی مردم در ایران و عراق
 زنده باد سوسیالیسم 
 
 حزب کمونیست کارگری - حکمتیست (خط رسمی)
 
۷ اکتبر ۲۰۱۹
 
با تشکر
دبیرخانه حزب حکمتیست (خط رسمی)

با ما در تماس باشید

عضویت در خبرنامه سایت