.
چهارشنبه ۲۴ مهر ۱۳۹۸.
امروز:
Oct 16 2019.
برابر با

 ارسال مطلب به ایران تریبون

matlab@iran-tribune.com

منتخب ایران تریبون

نشریات

چهارشنبه, 19 تیر 1398 ساعت 05:01

شوراـ استکهلم : از کارگران زندانی وزندانیان سیاسی حمایت کنیم

همانطور که میدانید رژیم جمهوری اسلامی در ادامه جنایات چهل ساله اش کارگران ومعلمان وبازنشستگان وزنان را همچنان به جرم دفاع از عدالت وآزادی سرکوب میکند . زندانها از معترضین و آزادیخواهان که با جرائم واهی تحت شکنجه وآزار وحبس های طولانی قرار دارند پر است . اسماعیل بخشی از رهبران کارگری در هفت تپه را به جرم دفاع از منافع کارگران نه تنها مورد شکنجه و زندان قرار داده بلکه بدستور اطلاعات وبا تبانی کارفرما تهدید به اخراج وقطع حقوق ماهانه کرده اند. سپیده قلیان را به جرم دفاع از کارگران تحت آزار وزندان نگهداشته اند. بخشی از شرکت کنندگان در تظاهرات اول ماه مه را دستگیر وزندانی نموده اند. امیر امیرقلی وساناز الهیاری و امیرحسین محمدی فر را به جرم دفاع از کارگران تا کنون در حبس نگاهداشته اند . ساناز وامیرحسین از سوم ماه ژوئیه دست به اعتصاب غذا زده اند.سپیده در اعتراض به فضای زندان جلوی دفتر زندان بست نشسته است. قتل جنایتکارانه و سازمانیافته علیرضا شیرمحمد علی 21 ساله درزندان مزید بر مصائب زندان و موجب نگرانی هرچه بیشتر خانواده زندانیان سیاسی وآزادیخواهان برای تامین امنیت جان زندانیان شده و نشانه خطری است که همواره جان زندانیان را تهدید میکند .

شورا در استکهلم این جنایات در حق زندانیان را شدیدا محکوم وبرای آزادی اسماعیل بخشی،سپیده قلیان، سانازالهیاری،امیرحسین محمدی ، آنیشا اسدالهی، ندا ناجی،مرضیه امیری،عاطفه رنگریز، امیرامیرقلی، سهیل عربی و... همه زندانیان سیاسی وکارگران زندانی مبارزه میکند. بدین منظور روز شنبه 13 ژوئیه ساعت 5 در میدان مرکزی شهر( سرگل) پیکتی برگزار خواهد شد . از همه آزادیخواهان دعوت میشود صدای این زندانیان سیاسی باشند

کارگر زندانی ، زندانی سیاسی آزاد باید گردد

سرنگون باد رژیم سرمایه داری جمهوری اسلامی

برقرار باد دولتی کارگری وشورایی

زنده باد آزادی ، زنده باد سوسیالیزم

شوراـ استکهلم 2019 07 06

با ما در تماس باشید

عضویت در خبرنامه سایت