.
دوشنبه ۲۷ آبان ۱۳۹۸.
امروز:
Nov 18 2019.
برابر با

 ارسال مطلب به ایران تریبون

matlab@iran-tribune.com

منتخب ایران تریبون

نشریات

چهارشنبه, 19 تیر 1398 ساعت 04:04

ناصر بابامیری: "کنگره مشاهیر کورد" یا نقشه راه فریب و تحمیق توده های مردم!

رژیم در تقابل با کشمکش های مبارزاتی چنان مستاصل و بیمناک شده به هر ریسمان پوسیده ای جهت اغفال کردن و فریب اذهان عمومی در جامعه آویزان میشود. قرار است 11 و 12 تیر ماه " کنگره مشاهیر کرد" از سوی رژیم در بن بست افتاده در (سالن مولوی دانشگاه کردستان)شهر سنندج برگزار گردد!

اولین تلنگری که این عنوان نخ نمای"کنگره مشاهیر کرد" به ذهن جامعه می زند یقینا اینست که رژیم در پی چه مقاصدی آنهم در دل چنین اوضاع و شرایط وخامتبار اقتصادی، سیاسی، اجتماعی که از هر سوی با آن دست به گریبانست و در اثنایی که با گرو گرفتن زندگی و معیشت اکثریت این جامعه نفسهای پایانیش را میکشد به چنین تاکتیکی تمسک می جوید! مبرهن است کمتر کسی هست نداند این تاکتیک هم در تداوم همان نقشه راههای شومی است که طی این چند دهه بارها و بارها بمنظور به انفعال کشاندن مردم و به بیراهه بردن افکار عمومی از تمرکز بر مبارزه کارگران و سایر اقشار فرودست در این جامعه آزمون شده و هر بار بجز جیره خواران و فرومایگان و یا معدود کسانی که بنحوی از انحاء فریب خورده یا بواقع منافعشان در بقای این نظام است حول این پروژه نتوانسته جمع کند و نهایتا عقیم مانده. با اینحساب این حرکت و تاکتیک مزورانه نیز پر واضح بوده برخاسته از اوج استیصال است و اشک تمساح ریختنی بیش نیست! پس با این وجود چرا باریدیگر رژیم به چنین رویکردی متوسل گشته؟!
جواب بسیار سر راست است، ترس از گسترش و تعمیق بیش از پیش مبارزه جنبشی. جنبشی که با خیزش دی ماه نود و شش، بزرگترین بارقه های امید به تغییر وضع موجود را در مقیاس توده ای در جامعه بوجود آورد. و به شیوه رسا در مقیاس میلیونی در بیش از دویست شهر شعار سر دادند: «اصلاح طلب، اصولگرا دیگر تموم شد ماجرا!» و به دنبال آن با اعتصابات مداوم کارگران، پرستاران، معلمان، مالباختگان و بلاخره با اعتراضات خیابانی در هفت تپه و فولاد اهواز اوج بیشتری گرفت و مبارزه را در مقیاس اجتماعی به مرحله ای نوین و استراتژیکتر ارتقاء داد. به عبارتی جنبشهای رادیکال در سطح جامعه را گامها بهمدیگر نزدیکتر نمود. شعار استراتژیک : «نان، کار، آزادی اداره شورای» که از سوی کارگران نیشکر هفت تپه سر داده شد با سرعت به صدر شعار دیگر جنبشها اعم از جنبش دانشجویان، زنان، شورای هماهنگی سراسر معلمان و جنبش انقلابی کردستان نیز تبدیل شد. 
و این جنبش در کردستان پیشینه ای دیرینه تر و سنتی بسیار جا افتاده با ویژگیهای مبارزاتی را داراست. 
ویژگی تاریخی که در بیان واقع کردستان را به سنگر انقلاب تبدیل نموده، و کماکان این ظرفیت و جایگاه ویژه در مبارزه را برغم اختناق و سرکوب و ملیتاریزه کردن تا به امروز هم حفظ کرده. و تازه تا جلو آمده فعالین و مبارزین چنین افق و جنبشی ظرفیتهای پیشرو مبارزاتی را در خود بیشتر پرورانده و به دیگر لایه های جامعه نیز تعیق و گسترانده اند. دقیقا این تحرکات آنهم در چنین اثنای فلسفه وجودیش برخاسته از این تناسب قوا علیه رژیم است.

رژیم وقتی در بحرانی ترین دوران حیات خو بسر می برد اصلا عجیب نیست به تکاپو افتاده تا کشتیش را که آماج طوفان مبارزاتیست بخواهد نجات دهد. رژیم یکی از راهها برای ایجاد توهم در جامعه را در این جستجو میکند و می بیند بساطی با قوانین بازی خودش برای گرایشات مماشات گر و احزابشان بچیند و حداقل آنانرا سرگرم کند تا شاید از اینطریق افکار عمومی را نیز از مبارزه جاری دور کند. رژیم ایران از دیر باز با این کارت بازی کرده، و در پی مقاصد خود آنرا بکار بسته و ظرفیت و تجربه جنایت آفریدن در این عرصه را هم در کارنامه ننگینش دارد. ضمنا میداند تاریخا احزاب ناسیونالیستی چگونه در پی منافع خود و امتیاز گرفتن از طبقات حاکم، حتی سر هم طبقه ایها و متحدین دیروز خود را نیز زیر آب کرده اند چه رسد به دیگر طبقات! بسیار مبرهن است در این تند پیچ تاریخی هم که بشدت زیر منگنه قرار گرفته تلاش میکند روی ظرفیتهای مماشات جویانه هم درون جامعه و هم احزاب و سازمانهای مطبوعشان کار کند، تا آنرا دستمایه قرار دهد جهت به هزیمت بردن مبارزات توده های پیشرو در جامعه.

همین چند روز پیش بود شایعه نشست چهار حزب ناسیونالیست کرد با مهرهای وزارت اطلاعات و سپاه پاسدارن جهت معامله در فضای مجازی پیچید. جالب این بود احزاب ناسیونالیست هیچکدام تا کنون در تائید یا رد آن چیزی نگفتند و سکوت اختیار کرده اند، اما طیف طرفدارن این نشست پنهانی اعم از کادر و اعضای این چهار سازمان بخشا در نوشته و اظهاراتشان ضمن بر شمردن نکات پوزتیو این نشست احتمالی آنرا حرکتی با دستاورد ارزیابی کردند. این شایعه صحت داشته باشد یا نه، به ذره از ماهیت سوداگرانه این احراب نمیکاهد. این احزاب سوابقشان ثابت کرده هر جا منافع باند یا سازمانشان اقتضاء کند بدون اینکه برای پیشینه مبارزاتی خونبار توده ها و اقشار آزادیخواه و شعور سیاسی جامعه ارزشی قائل باشند به شیوه خودگمارده و تحت نام نماینده مردم وارد بند و بست میشوند و تازگی ندارد. این در حالیست که تا کنون چندین مورد اتفاق افتاده بر سر این بند و بستهای پشت پرده و در خفا یا رهبرانشان را از دست داده اند یا دیری نگذشته فایلهای سازش پنهانی اشان حتی بی اعتنا به آرای اکثریت اعضا و کادرهای خودشان فاش شده بدون اینکه خم به ابرو بیاورند.

برگردیم به اصل موضع، در دل چنین اوضاع و شرایطی رژیم پروژه "کنگره مشاهیر کرد" را دستاویزی قرار داده تا شاید بزعم خود بشود با این شگرد منسوخ در کالبد گرایشات خصوصا ناسیونالیستی و مذهبیون و وابستگانش در جامعه کردستان "روحی تازه" بدمد! تا از این مسیر نیز با باد زدن عرق ناسیونالیستی یکبار دیگر میان مردم خشمگین و متنفر از خود شانسش را بیازماید! اسم پر طمطراق "کنگره مشاهیر کرد" از نظر طراحان این پروژه آن اکسیر جادویی است که شاید بتوانند بواسطه آن و با حلقه زدن آنبخش از هنرمندان، شاعران، نویسندگان و در یک کلام الیت کرد نان به نرخ روز خور، دیگر اقشار جامعه را که در وضعیت نابسامانی بسر می برند حتی با تطمیع نمودشان جهت مشارکت در این دام بیاندازند و بنوعی آنانرا حول پرچم ارتجاعی ملی-مذهبیون بمنظور گرداندن مغازه کسب و کارشان سر بدوانند!

رژیم مکان برگزاری پروژه "کنگره مشاهیر کورد" را بسیار عامدانه شهر سنندج انتخاب کرده! شهری که به درازای عمر ننگین این رژیم با قامتی سرخ و ایستاده مبارزاتی در برابرش درخشیده! شهری که هنگام فرمان جهاد خمینی علیه مردم کردستان بخش عظیمی از شهروندان آن دوش به دوش کمونیستها و پیشمرگان کومله با سنگربندی علیه رژیم جنایتکار سرمایه داری آخوندی جنگ خونین 24 روزه سنندج را در کارنامه مبارزه و مقاومت تاریخی خود به ثبت رسانده اند! شهری که از قبل از قیام 57 تا زدودن بساط رژیم پیشین و در سالهای نخست انقلاب هزاران کمونیست و انسان انقلابی و هزاران خانواده آزادیخواه و جانفدای آرمان رهایی را در دامن خود پرورانده و کماکان این رویکرد در این شهر و غالب شهرهای کردستان تداوم دارد. شهری که تجربه جمعیتها، شوراهای محله، شهر و روستاها و اتحادیه های دهقانی را در کارنامه مبارزاتی دارد! شهری که از همان دهه آغازین قیام، در سرخ برافراشتن پرچم روز جهانی کارگر، روز جهانی زن، روز جهانی کودک از زمره پیشقراولان مبارزات انقلابی بوده. شهری که تا کنون صدها چهره شهیر کمونیستی، رزمنده و هزاران انسان آزادیخواه و تلاشگر را در عرصه های مختلف مبارزاتی دارد. رژیم کور خوانده فکر کند به همین سادگی میتواند با طرح و دسیسه های از این سنخ بتواند تصویر دیگری از جامعه کردستان و خصوصا شهر سنندج همیشه سرخ به بیرون از خود عرضه کند. یا فکر کند می تواند برای برون رفت از بن بستی که در آن گیرد افتاده میشود با شگردهای منسوخ خللی در عزم مبارزاتی شهروندان آگاه به منافع خود ایجاد کند. رژیم آگاهانه میخواهد با این تحرکات، رزم جسارت آمیز هر روزه و بدون وقفه کارگران و آزادیخواهان در کردستان علیه خود را و خصوصا رزم سرخ کارگران در آستانه 1 مه امسال که خیابانی در شهر سنندج را با رژه کارگران و سایر فعالین پیشرو و آزادیخواه مزین به پلاکارد و شعار نمودند، در اذهان عمومی کمرنگ و جنایتهای چندین دهه خود را تخفیف و پرده پوشی کنند، ذهی خیال باطل!
مردم آزادیخواه کردستان و خصوصا کارگران و اقشار محروم جامعه طی مبارزات چندین دهه خود بارها به رژیم نشان داده اند که نه تنها این نقشه های فریب، به ذره خللی در عزم مبارزاتی آنان علیه کلیت رژیم ایجاد نکرده، بلکه هشیارانه مقاصد پشت این اقدامات فریبکارانه را نیز افشا و رسوا کرده اند. البته رژیم سرمایه داری ایران که در حیف و میل ثروت و سامان مردم و بالا کشیدن سودهای نجومی حاصله از استثمار عریان کارگران دست همه اختلاسگران جهان را از پشت بسته، قادر به این هست با اختصاص بودجه هنگفت جهت تطمیع کردن آنبخش از هنرپیشگان، نویسندگان، خوانندگان و شعرا حتی پزشکان که متاع و کالاهایشان درمیان اکثریت توده آگاه رونقی ندارد و رژیم و وابستگانش خریدار صوری آنند اعم از نمایندگان کرد مجلسی و شوراهای اسلامی شهر و روستا و کسانی که بطور اخص این پروژه را گامی در جهت ترفیع قومیگریشان قلمداد میکنند و حاضرند به مزایده بگذارند، سالنی را با دبدبه و کبکبه پر ازدحام کنند و در فضای میلیاریستی زیر لوله های تفنگ، جمعی را زیر پرچم ارتجاع به صف کنند و خیمه شب بازی دیگری را بواسطه مجیزه گویانشان راه بیاندازند. اما اینبار هم یقینا با درایت و هشیاری توده های مردم و خصوصا شهر سنندج طرحشان نقش بر آب خواهد شد.
02.07.2019

با ما در تماس باشید

عضویت در خبرنامه سایت